Lepidlo DecoFix Extra FX200 pre spoje líšt 310 ml
Lepidlo DecoFix Extra FX200 pre spoje líšt 310 ml
27,98  ( 23,32  bez DPH ) Pridať do košíka

Lepidlo DecoFix Extra FX200 pre spoje líšt 310 ml

27,98  ( 23,32  bez DPH )

DecoFix Extra FX210 je transparentné lepidlo na báze polyuretánu, ktoré je vhodné na lepenie čelných spojov polyuretánových líšt.

 • Všetky produkty sa predávajú na kusy
 • Doprava zdarma pre objednávky nad 200 Eur
 • Objednávky spracujeme do 24 hodín
Bezpečná platba

platobne metody

DecoFix Extra FX200 je transparentné lepidlo na báze polyuretánu, ktoré je vhodné na lepenie čelných spojov polyuretánových líšt.

Po zaschnutí je lepidlo veľmi tvrdé. Reaguje dobre na vlhkosť, je pretierateľné po 24 hodinách.

Použitie: DecoFix Extra sa nanáša na každý spoj v dostatočnom množstve. Lišty sa zatlačia dostatočne silne proti sebe a prebytočné lepidlo sa odstrání pred vytvrdnutím. Tento proces sa zopakuje po 2-3 hodinách.  Lepené výrobky sa vyčistita acetónom alebo syntetickým riedidlom.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 310 ml
Spotreba 310 ml = 80 metrov lišty
Konzistencia Pasta

Upozornenie

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Carc. kategória 2 H351: Podozrenie na spôsobenie rakoviny.
 • Akútna tox. kategória 4 H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
 • STOT RE kategória 2 H373: Pri vdýchnutí môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii.
 • Očné podr. kategória 2 H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • STOT SE kategória 3 H335: Môže vyvolať podráždenie dýchacích
 • ciest. Skin Irrit. kategória 2 H315: Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • Resp. Sens. kategória 1 H334: Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • Kožné podr. kategória 1 H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

Obsahuje: 4,4′-metyléndifenyl; o- (p-isokyanatobenzy), fenylizokyanát; aromatického polyisokyanátového prepolyméry.

 • H351 Podozrenie na spôsobenie rakoviny.
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H373 Pri vdýchnutí môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H315 Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • H334 Môže spôsobiť alergiu alebo príznaky astmy, alebo ťažkosti s dýchaním pri vdýchnutí.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné pokyny

 • P101 Ak je potreba lekárskeho poradenstva, pripravte ho na nádobu alebo na etiketu.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranu očí / ochranu tváre.
 • P304 + P340 PO VLHKOSTI: Choďte na čerstvý vzduch a dbajte na to, aby ste z hlboka dýchali.
 • P302 + P352 AK S POKOŽKOU: Umyť veľkým množstvom vody a mydla.
 • P333 + P313 Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
 • P305 + P351 + P338 POKYNY PRE OCHRANU: Opláchnite opatrne vodou niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak ich používate. Pokračujte v opláchnutie.
 • P312 Ak sa necítite dobre, zavolajte lekára.
 • P501 Likvidujte obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / vnútroštátnej / medzinárodnej regulácie.

Doplnkové informácie:

 • Osoby, ktoré sú už senzibilizované na diizokyanáty, môžu pri použití tohto prípravku vyvolať alergické reakcie.
 • Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa nemali dotýkať tohto výrobku vrátane kožného kontaktu.
 • Tento výrobok by nemal byť používaný v podmienkach zlého vetrania, pokiaľ nie je použitá ochranná maska ​​s príslušným plynovým filtrom (tj. Typ A1 podľa normy EN14387).